LSI 1068 in Debian Etch (megasr.ko)

Hola a tothom,

Ja soc aquí amb un altre tema interesant a comentar sobre linux, i aquest cop es tracta de com treballar amb la controladora SAS (Serial Ata SCSI) LSI 1068 a GNU/Linux i més concretament a Debian Etch. Aquesta controladora, ja té actualment drivers per a gnu/linux, però només per a dos distribucions, en aquest cas de pagament, que són Red Hat i SLES però no per a Debian etch. Abans de començar amb els passos, vull agrair-li tota la ajuda que m’ha donat a l’Adam Cecile que es qui a “purtat” tota la interficie dels drivers de redhat a debian.

Per compilar i instalar aquest driver a debian etch seguirem els passos següents:

Instalem tots els paquetes necessaris per la compilació:

 • #> aptitude install linux-image-2.6.18-6-486 (la versió 486 o 686
  dependrà del vostre ordinador) linux-header-2.6.18-6-486
  module-assistant build-essential devscripts

Descarreguem el codi font del mòdul

 • #> dget -x http://mentors.debian.net/debian/pool/non-free/
  /m/megasr/megasr_09.21.0914.2007-1.dsc

Accedim al directori del codi font

 • #> cd megasr-09.21.0914.2007

Generem el paquet, l’instalem i el compilem

 • #>debuild -sa
 • #> dpkg -i ../megasr-source*.deb
 • #> m-a build megasr -l 2.6.18-4-486 (el 486 també
  depen del vostre kernel)

Instalem el mòdul resultant

 • #> dpkg -i /usr/src/megasr-modules-*

Arribats aquest punt, ja hauriem de ser capaços de ‘montar'(mount) cualsevol disk de la controladora. Per fer-ho, primer haurem de carregar el modul:

 • #> depmod
 • #> modprobe megasr

Ara a /dev ja tindrem els dispositius. Si no heu d’arrancar des del disc de la controladora, serà tan sencill com agefir al modul a /etc/modules per a que us carregui al iniciar. Si al contrari, el que voleu fer es carregar des del disk, haureu de generar un nou initrd amb la següent comanda:

 • #> echo "megasr" > /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
 • #> mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.18-6-686 2.6.18-6-686

Arribats aquest punt ja hem conseguit tot el que ens haviem proposat.

Howto LSI 1068 in Debian Etch (megasr)

First we have to install the packages needed for compilation

 • #> aptitude install linux-image-2.6.18-6-486
  linux-header-2.6.18-6-486 module-assistant build-essential devscripts
We download the source code
 • #> dget -x http://mentors.debian.net/debian/pool/non-free/
  m/megasr/megasr_09.21.0914.2007-1.dsc

We go to the source directory

 • #> cd megasr-09.21.0914.2007

We make the package, we install it and we compile the module

 • #>debuild -sa
 • #> dpkg -i ../megasr-source*.deb
 • #> m-a build megasr -l 2.6.18-4-486

We install the compiled module

 • #> dpkg -i /usr/src/megasr-modules-*

Now we should be able to access to the attached disks. To do it we have to load the module:

 • #> depmod
 • #> modprobe megasr

Now in /dev we should see the disks. If you don’t want to boot from this drivers, you only will have to add ‘megasr’ in /etc/modules. If you want to boot from the disks make the following steps:

 • #> echo "megasr" > /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
 • #> mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.18-6-686 2.6.18-6-686

So now we have finished!!! I want to thanks a lot to Adam Cecile who has help me a lot to be able to do this! THANKS

Anuncis

~ per akas84 a Juliol 27, 2008.

13 Respostes to “LSI 1068 in Debian Etch (megasr.ko)”

 1. Hello!
  this way doesn’t work with 2.6.26 kernel and most likely other versions higher than 2.6.18 😦
  are there any patches for newest kernels?

  Thanx!

 2. Hi,

  I’m the guy who made the package available on debian mentors.
  I worked on it today and found a new version that seems to build and load fine with lenny’s 2.6.26 kernel.
  However, I don’t have such (crap) hardware anymore, so I won’t be able to tell you if it really works!
  Here is the new package: http://mentors.debian.net/debian/pool/non-free/m/megasr/
  It has been tested with etch 2.6.18-6 x86 and x64, lenny 2.6.26-2 x86 and x64 and even sid 2.6.30-1-amd64 and it always build and load fine.

  I’d be happy to hear some feedbacks from you if you manage to get it running.

  Regards, Adam.

 3. The ‘debian/rules’ file contains a bash-ism at line 11, preventing the compilation on Ubuntu Server 9.10.

  s/==/=/ makes it work.

 4. Hello, source from link http://mentors.debian.net/debian/pool/non-free/m/megasr/ missing debian/rules, please help…

 5. # For lenny (¿ sid ?)

  # I’m root
  cd ~

  apt-get install module-assistant build-essential devscripts dpkg-dev dpatch fakeroot

  m-a prepare

  echo “deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free # Debian sources” > /etc/apt/sources.list.d/debian_sources.list

  echo “deb-src http://mentors.debian.net/debian/ unstable non-free #Mentors sources for Non-Free” > /etc/apt/sources.list.d/mentors_nonfree_sources.list

  apt-get update

  apt-get source megasr

  cd megasr-13.07.0318.2009 (today == 2010 04 14)

  debuild -sa

  and …

  ¡TACHANNNN!

  I have a new deb package with a nice megasr module 🙂

  Good lock!

 6. Sorry ….

  # Second part:

  # I’m root

  cd ~

  dpkg -i megasr-source_13.07.0318.2009-1_all.deb (today == 2004 04 14)

  m-a build megasr

  … (30seg….)

  dpkg -i megasr-modules-2.6.26-686_13.07.0318.2009-1+2.6.26-21lenny4_i386.deb

  That’s all!

  • dpkg-deb: building package `megasr-source’ in `../megasr-source_13.07.0318.2009-1_all.deb’.
   dpkg-genchanges >../megasr_13.07.0318.2009-1_amd64.changes
   dpkg-genchanges: including full source code in upload
   dpkg-buildpackage: full upload (original source is included)
   Now signing changes and any dsc files…
   signfile megasr_13.07.0318.2009-1.dsc Adam Cécile (Le_Vert)
   gpg: keyring `/root/.gnupg/secring.gpg’ created
   gpg: skipped “Adam Cécile (Le_Vert) “: secret key not available
   gpg: [stdin]: clearsign failed: secret key not available
   debsign: gpg error occurred! Aborting….
   debuild: fatal error at line 1240:
   running debsign failed

   What can you do with it?

 7. It’s true, the debsign fails, but you can continue and get the driver working.
  Now I’m trying this driver in Ubuntu Server AMD64 10.04 and it compiles and detects the disks, but after creating the image the server is not booting. Will keep trying.

 8. apt-get update
  apt-get upgrade
  aptitude install linux-image-2.6.26-2-686 linux-headers-2.6.26-2-686
  apt-get install module-assistant build-essential devscripts dpkg-dev dpatch fakeroot
  m-a prepare -l2.6.26-2-686
  echo “deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free # Debian sources” > /etc/apt/sources.list.d/debian_sources.list
  echo “deb-src http://mentors.debian.net/debian/ unstable non-free #Mentors sources for Non-Free” > /etc/apt/sources.list.d/mentors_nonfree_sources.list
  apt-get update
  apt-get source megasr
  cd megasr-13.07.0318.2009
  gpg –gen-key <- Create key (Write down your passphrase)
  gpg –list-secret-keys
  debuild -sa -kYOUR_KEY_HERE
  cd ..
  dpkg -i megasr-source_13.07.0318.2009-1_all.deb
  m-a build megasr -l2.6.26-2-686
  dpkg -i /usr/src/megasr-modules-2.6.26-686_13.07.0318.2009-1+2.6.26-21lenny4_i386.deb

 9. This method stiil works on debian squeeze.
  I started LSI1068 on debian squeeze, linux-image 2.6.32.5-686-bigmem.

  Need to change one command to

  dget -u -x http://mentors.debian.net/debian/pool/main/m/megasr/megasr_14.00.1203.2010-1.dsc

 10. Hello all,

  have some one testesd it with a 3.0 kernel under ubuntu oneiric? I do it and get this errors:

  find library/ -name ‘Module.symvers’ | xargs rm -f
  find library/ -name ‘*.ko’ | xargs rm -f
  find library/ -name ‘*.o’ | xargs rm -f
  find library/ -name ‘*.c’ | xargs rm -f
  /usr/bin/make -f debian/rules kdist_clean kdist_config binary-modules
  make[1]: Betrete Verzeichnis ‘/usr/src/modules/megasr’
  find library/ -name ‘Module.symvers’ | xargs rm -f
  find library/ -name ‘*.ko’ | xargs rm -f
  find library/ -name ‘*.o’ | xargs rm -f
  find library/ -name ‘*.c’ | xargs rm -f
  for templ in ; do \
  cp $templ `echo $templ | sed -e ‘s/_KVERS_/3.0.0-15-generic/g’` ; \
  done
  for templ in `ls debian/*.modules.in` ; do \
  test -e ${templ%.modules.in}.backup || cp ${templ%.modules.in} ${templ%.modules.in}.backup 2>/dev/null || true; \
  sed -e ‘s/##KVERS##/3.0.0-15-generic/g ;s/#KVERS#/3.0.0-15-generic/g ; s/_KVERS_/3.0.0-15-generic/g ; s/##KDREV##/3.0.0-15.26/g ; s/#KDREV#/3.0.0-15.26/g ; s/_KDREV_/3.0.0-15.26/g ‘ ${templ%.modul$
  done
  dh_testroot
  dh_clean -k
  dh_clean: dh_clean -k is deprecated; use dh_prep instead
  dh_installdirs lib/modules/3.0.0-15-generic/kernel/drivers/scsi/megaraid
  /usr/bin/make -C /usr/src/linux-headers-3.0.0-15-generic SUBDIRS=/usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/ modules
  make[2]: Betrete Verzeichnis ‘/usr/src/linux-headers-3.0.0-15-generic’
  CC [M] /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/oss/lin/lin_oss.o
  CC [M] /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.o
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c:41:8: Warnung: »int« ist Standardtyp in Deklaration von »DECLARE_MUTEX« [-Wimplicit-int]
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c:41:1: Warnung: Parameternamen (ohne Typen) in Funktionsdeklaration [standardmäßig aktiviert]
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c: In Funktion »lsraid_mgmt_fasync«:
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c:369:9: Fehler: »lsraid_async_queue_mutex« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c:369:9: Anmerkung: jeder nicht deklarierte Bezeichner wird nur einmal für jede Funktion, in der er vorkommt, gemeldet
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c: In Funktion »lsraid_load_ioctl_module«:
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c:491:2: Fehler: Implizite Deklaration der Funktion »init_MUTEX« [-Werror=implicit-function-declaration]
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c: Auf höchster Ebene:
  /usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.c:41:8: Warnung: »DECLARE_MUTEX« als »static« deklariert, aber nirgendwo definiert [-Wunused-function]
  cc1: Einige Warnungen werden als Fehler behandelt

  make[3]: *** [/usr/src/modules/megasr/library/sles11-64/../../open_source/osl/lin/osl_char.o] Fehler 1
  make[2]: *** [_module_/usr/src/modules/megasr/library/sles11-64] Fehler 2
  make[2]: Verlasse Verzeichnis ‘/usr/src/linux-headers-3.0.0-15-generic’
  make[1]: *** [binary-modules] Fehler 2
  make[1]: Verlasse Verzeichnis ‘/usr/src/modules/megasr’
  make: *** [kdist_build] Fehler 2

  Does anyone know why?

 11. Does anyone know where http://mentors.debian.net/debian/pool/main/m/megasr went ? It returns 404.

  Thanks

 12. Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

 
%d bloggers like this: